-/20 | -/9 | min – cm – max – cm

Regulamin sklepu


PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO USŁUGOBIORCY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Kontakt ze Sklepem
 4. Wymagania techniczne
 5. Warunki i sposób zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego
 6. Zakładanie konta Klienta
 7. Ceny, Sposoby płatności
 8. Ulgi, Rabaty i Promocje
 9. Koszt, termin i sposoby dostawy
 10. Zwrot Karty Skipass Czarna Góra Resort, zwrot kaucji
 11. Reklamacje
 12. Prawo odstąpienia od umowy
 13. Prawa Autorskie
 14. Klauzula siły wyższej
 15. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy „Czarna Góra Resort” jest dostępny pod adresem https://sklep.czarnagora.pl/.
 2. Sklep Internetowy „Czarna Góra Resort” prowadzony jest przez spółkę „CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, adres: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095948, NIP: 8811003048, kapitał zakładowy w wysokości 19 430 600,00 ZŁ (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset złotych zero groszy) wpłacony w całości.
 3. Sklep Internetowy „Czarna Góra Resort” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sklep internetowy „Czarna Góra Resort” prowadzi sprzedaż detaliczną karnetów uprawniających do korzystania z usług ośrodka narciarskiego Czarna Góra Resort w Siennej (karnety czasowe).
 5. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy „Czarna Góra Resort”, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, procedury i politykę składania reklamacji, zwrotów, prawo odstąpienia od umowy.
 6. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego „Czarna Góra Resort” zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści w czasie składania Zamówienia oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

II. DEFINICJE

 1. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:
  1. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP – Sklep Internetowy „Czarna Góra Resort” dostępny pod adresem https://sklep.czarnagora.pl/,
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://sklep.czarnagora.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  6. KLIENT – Konsument bądź Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,
  7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego „Czarna Góra Resort”;
  8. SPRZEDAWCA – spółka „CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, adres: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095948,
  9. USŁUGODAWCA – „CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej w zakresie usług świadczonych w Ośrodku Czarna Góra Resort.
  10. OŚRODEK – Ośrodek Narciarski Czarna Góra Resort.
  11. KARNET – Karnet Dzienny bądź Karnet Godzinowy w rozumieniu niniejszego regulaminu; informacja stanowiąca zapis elektroniczny w elektronicznym systemie sprzedaży prowadzonym w Sklepie Internetowym, uprawniająca do korzystania z usług Ośrodka w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą i wybranym produktem. Karnet zapisywany jest na Karcie Skipass Czarna Góra Resort. Karnety obowiązują wyłącznie w trakcie jednego Sezonu.
  12. KARNETY DZIENNE – Karnety uprawniające do korzystania z usług Ośrodka w ciągu jednego dnia lub większej ilości dni – w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą i wybranym produktem,
  13. KARNETY GODZINOWE – Karnety uprawniające do korzystania z usług Ośrodka w ciągu określonej ilości godzin – w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą i wybranym produktem,
  14. KARTA SKIPASS CZARNA GÓRA RESORT – magnetyczna karta zbliżeniowa, stanowiąca własność Sprzedającego, będąca nośnikiem Karnetów, umożliwiająca korzystanie z usług Ośrodka. Jest to karta wielokrotnego użytku, umożliwia ponowne skorzystanie z niej, poprzez zakup i zapisanie na niej Karnetów z oferty dostępnej na sklep.czarnagora.pl (bez konieczności aktywowania w kasie Ośrodka. lub zakup i doładowanie na nią dowolnych Karnetów w kasie Obiektu Czarna Góra Resort.
  15. KAUCJA ZA KARNET – doliczana do ceny Karnetu kaucja w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), pobierana w związku z przekazaniem Klientowi posiadania Karty Skipass Czarna Góra Resort, stanowiącej własność Sprzedającego. Kaucja jest zwracana na warunkach określonych w Regulaminie,
  16. SEZON – dany sezon narciarski, na który został wykupiony i obowiązuje Karnet. Np. 2022/2023, 2023/2024 itd. Daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu narciarskiego są podawane na stronach internetowych Ośrodka i zależą od warunków śniegowych.
  17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  18. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Oświadczenie woli Klienta składane jest za pomocą Formularza Zamówienia i zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  20. KONTO – wyodrębnione miejsce w Sklepie internetowym, do którego Klient uzyskuje dostęp po dokonaniu rejestracji i skutecznym zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła. Na Koncie Klienta są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  21. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  22. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  23. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  24. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  25. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Kontakt z Biurem Obsługi Sklepu Internetowego może odbywać się:
  1. w drodze korespondencji pocztowej, na adres: Czarna Góra S.A., Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie
  2. w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail: sklep@czarnagora.pl;
  3. telefonicznie na numer telefonu: +48 74 884 34 06, w godzinach 8:00 – 16:00 czynny od poniedziałku do piątku, a w Sezonie Wysokim czynny w każdy dzień tygodnia

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień i dokonywania zakupu, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;

V. WARUNKI I SPOSÓB ZAWIERANIA UMÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient może zakupić każdorazowo dowolną ilość Kart i Karnetów.
 2. Na jedną kartę można zakupić jeden produkt.
 3. Karty SkiPass Czarna Góra Resort są kartami zbliżeniowymi. Na karcie zostaje zapisany Karnet, który jest aktywny z chwilą przejścia przez bramki przy wyciągu w Ośrodku. Karnet nie wymaga dodatkowej aktywacji.
 4. W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty z niewykorzystanym Karnetem możliwe jest wydanie duplikatu. Duplikat będzie wydany po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej karty, na pisemne żądanie Klienta wysłane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysłanej adres e-mail: sklep@czarnagora.pl. z informacją o numerze karty na której znajduje się Karnet, numerem zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł brutto (kaucja za kolejną Kartę i opłata manipulacyjna).
 5. Karnety można wykorzystać w całym Sezonie narciarskim, na którym został on wykupiony (niski lub wysoki). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych karnetów opisane są na stronie Sklepu, przy poszczególnych karnetach.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo bez zakładania Konta, po uzupełnieniu formularza wskazywanymi danymi.
 8. W przypadku niedostępności Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 9. Zamówienia można składać poprzez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę w okresie, w którym Sprzedający udostępnia w Sklepie Produkty. Sprzedający zastrzega możliwość udostępnienia w Sklepie produktów przez część roku kalendarzowego (w szczególności: po zakończeniu Sezonu, od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży Karnetów na następny Sezon).
 10. Do zawarcia umowy sprzedaży Karnetu, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta, udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zawarcie umowy sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, wysłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta która zawiera przynajmniej:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
  3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
  4. niniejszy Regulamin,
  5. oświadczenie o prawie do odstąpienie od umowy,
  6. pouczenie o prawie do odstąpienie od umowy.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Na życzenie Klienta każda Umowa Sprzedaży może być potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek bądź przesyłana w formie elektronicznej. W celu uzyskania faktury VAT należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania Zamówienia, po dokonanym zakupie nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
 14. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub w przypadku płatności kartą, po zarejestrowaniu pozytywnego wyniku autoryzacji.
 15. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu – na utworzone Konto (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia – poprzez wybór rodzaju i parametrów Karnetu,
  3. wskazać, czy Karnet ma zostać doładowany na posiadaną przez Klienta Kartę SkiPass Czarna Góra Resort i wpisać numer tej karty, bądź wskazać, że w celu umożliwienia realizacji Karnetu ma zostać udostępniona Karta SkiPass Czarna Góra Resort,
  4. kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  5. po wybraniu wszystkich Produktów i sprawdzeniu ich listy w Koszyku kliknąć „Przejdź do płatności”,
  6. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
  7. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeśli Klientowi ma zostać przekazana Karta SkiPass Czarna Góra Resort); po wypełnieniu Formularza zamówienia możliwe jest założenie Konta,
  8. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  9. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  10. wybrać sposób płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 17. Klienta Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA

 1. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 2. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania na terenie Polski, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

VII. CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostarczenia Produktu (za wyjątkiem sytuacji gdzie wyraźnie postanowiono inaczej).
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca może okresowo, w sposób przez siebie wybrany, udzielać rabatów lub zniżek na określone Usługi, stosować akcje promocyjne, na zasadach opisanych na stronie internetowej Sklepu bądź na zasadach określanych w odrębnych regulaminach promocji.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność za pośrednictwem Serwisu PayU; (oferowane formy płatności to m.in. karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MaterCard Electronic oraz ePrzelewy).

VIII. ULGI, RABATY I PROMOCJE

 1. Karnety sprzedawane są Klientom w cenie regularnej, cenie ulgowej oraz cenie rabatowej.
 2. Uzyskanie ulg możliwe jest wyłącznie przy zakupie karnetów czasowych.
 3. Karnety ulgowe przysługują dzieciom do lat 13, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz seniorom powyżej 60 roku życia.
 4. Karnety ulgowe przysługują również osobom z orzeczoną niepełnosprawnością.
 5. Karnety ulgowe przysługują wyłącznie osobom legitymującym się odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi wiek i umożliwiających identyfikację Klientów.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych okresowych zniżek i promocji, o których informować będzie Użytkowników na bieżąco.

IX. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu wynosi 12,00 lub 14,00 zł brutto w zależności od wybranej opcji. W przypadku wyboru opcji doładowania Karnetu na posiadaną przez Klienta Kartę SkiPass Czarna Góra Resort Klient Produkt nie jest wysyłany (Karnet zostaje doładowany na Kartę) i Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem DHL.
 3. Dostawa jest możliwa jedynie na adres na terenie Polski.
 4. Produkt/Produkty wysyłane są w sezonie narciarskim w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, w okresie przedsprzedaży w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przewidywany termin dostarczenia przesyłki wynosi to trzy dni robocze po dniu nadania. Dostawa nastąpi zgodnie z regulaminami dostarczania przesyłek obowiązującym w dniu nadania przesyłki w DHL (link)
 5. W przypadku doładowania Karnetu na posiadaną przez Klienta kartę, doładowanie odbywa się w trakcie sezonu narciarskiego w następnym dniu roboczym od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności między godziną 7:00 a 8:00, a w okresie przedsprzedaży w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

X. ZWROT KARTY SKIPASS CZARNA GÓRA RESORT, ZWROT KAUCJI

 1. Kaucja pobrana w związku z przekazaniem posiadania Karty SkiPass Czarna Góra Resort (stanowiącej własność Sprzedawcy) będzie wypłacana Klientowi po zwrocie tej karty Sprzedającemu.
 2. Zwrotu Karty SkiPass Czarna Góra Resort można dokonać wyłącznie w trakcie trwania Sezonu narciarskiego:
  1. w kasach ośrodka Czarna Góra Resort, w godzinach ich otwarcia,
  2. w zwrotomacie Kart SkiPass Czarna Góra Resort, znajdującym się na terenie ośrodka Czarna Góra Resort – całodobowo.
 3. Zwrot kaucji następuje wyłącznie w gotówce.
 4. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia Karty SkiPass Czarna Góra zwrot kaucji nie przysługuje.

XI. REKLAMACJE

 1. Karty SkiPass Czarna Góra Resort są wielorazowe. Karta dostarczona Klientowi może nosić ślady używania, co nie stanowi podstawy reklamacji.
 2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, określa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać:
  1. w formie korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres: sklep@czarnagora.pl;
  2. w formie pisemnej na adres: “CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie.
 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: “CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana w formie, w której została złożona reklamacja, na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny. Nierozpatrzenie reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W przypadku, w którym reklamacja Klienta będącego Konsumentem zostanie uwzględniona, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie (odebrał przesyłkę zawierającą Produkt).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu umowy może być złożone w formie korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres: sklep@czarnagora.pl, bądź w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument pisemnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia wydania rzeczy (rozpoczęcie korzystania z Karnetu).
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu Produktu.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zakup Produktu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów.
 2. Sprzedawane w Sklepie Produkty oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem Sklepu objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów, chyba że uzyskały na powyższe pisemną zgodę Sprzedającego.

XIV. KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w przypadku zakupienia Produktu na Sezon Wysoki, o ile dojdzie do zamknięcia co najmniej jednego ośrodka narciarskiego, o których mowa w pkt I.4. z powodu COVID 19, uniemożliwiających świadczenie usług danego rodzaju w okresie na który posiada Produkt albo Klient w okresie na który posiada Produkt zachoruje na chorobę COVID-19, lub podda się kwarantannie w związku z COVID-19, zakupiony przez niego Produkt nie traci mocy, ale będzie mógł być wykorzystany w kolejnym analogicznym Sezonie, w okresie wybranym przez Klienta, odpowiadającym zakresowi czasowemu, odpowiadającemu okresowi, w których Klient nie mógł wykorzystać Produktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w przypadku zakupienia Produktu na Sezon Niski, o ile dojdzie do zamknięcia co najmniej jednego ośrodka narciarskiego, o których mowa w pkt I.4. z powodu COVID 19, uniemożliwiających świadczenie usług danego rodzaju w okresie na który posiada Produkt albo Klient w okresie na który posiada Produkt zachoruje na chorobę COVID-19, lub podda się kwarantannie w związku z COVID-19, zakupiony przez niego Produkt nie traci mocy, ale będzie mógł być wykorzystany w kolejnym analogicznym Sezonie, w okresie wybranym przez Klienta, odpowiadającym zakresowi czasowemu, odpowiadającemu okresowi, w których Klient nie mógł wykorzystać Produktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.
 3. Klienci, którzy pomimo przysługujących im uprawnień, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 postanowią z nich nie skorzystać, na pisemne żądanie zgłoszone wraz z uzasadnieniem do Sklepu otrzymają zwrot ceny zapłaconej za Produkt w terminie do 180 dni od daty wpływu takiego żądania.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż realizacja uprawnień przedłużających ważność Produktów, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nastąpi poprzez przedłużenie ważności posiadanego przez nich karnetu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Sprzedającego wiążą Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający zarejestrowane Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i nową treść Regulaminu.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce przepisu Regulaminu, który okaże się nieważny.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą rozstrzygane będą właściwe rzeczowo sądy powszechne we Wrocławiu.